RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie ...

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach, Wojsławice 119, 98-220 Zduńska Wola.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
E-MAIL: ddziecka119.onet.pl@op.pl, TEL. 43 825 12 67
Dom Dziecka im. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach przetwarza dane osobowe wychowanków oraz ich rodziców oraz opiekunów prawnych w celu wykonywania zadań związanych pieczą zastępczą wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998), a także w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest wszelka dokumentacja związana z realizacją zadań ustawowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO), w zw. z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720 ze zm.).

Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, może być również art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g oraz j RODO.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przez Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach.

W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład wizerunek wychowanków, koniecznym będzie wyrażenie przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane na podstawie zgody, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Jednocześnie Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowe są przekazywane:

podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,
podmiotom prowadzącym serwer, na którym przechowywane są dane,
podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych,
podmiotom, którym należy udostępniać dane osobowe na podstawie przepisów prawa, m.in. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,
podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).

Posiadają Państwo następujące prawa:

dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
żądania sprostowania danych,
do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
do ograniczenia przetwarzania danych,
informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach informuje, że ze względów bezpieczeństwa teren placówki jest monitorowany w poprzez monitoring wizyjny zewnętrzny (parking placówki) oraz monitoring wewnętrzny (korytarze placówki, sala telewizyjna, sala rekreacyjna i sportowa oraz sala komputerowa. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez system monitoringu. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych.Dane zarejestrowane przez system monitoringu są przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.

Aktualności

Witamy

13.06.2013

Witamy na stronieOpublikował: Monika Dubiel
Publikacja dnia: 29.12.2018
Podpisał: Marcin Sowiński\\\\
Dokument z dnia: 13.06.2013
Dokument oglądany razy: 52 518